บะหมี่เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น เพราะหาได้ง่่ายทั่วไปตามท้องถนน และสถานที่ต่างๆ


วัฒนธรรมในการทานบะหมี่ของชาวญีปุ่่นคือ เวลาซดน้ำบะหมี่จะต้องสูดดังๆให้เิกิดเสียง เพราะจะได้สื่่่่อว่าบะหมี่นี้อร่อย และทำให้คนที่ทำบะหมี่รู้สึกดีใจ ถ้าใครซดน้ำไม่เกิดเสียงจะถือว่าไม่อร่อย เป็นการเสียมารยาท วัฒนธรรมนี้แตกต่างจากคนไทยตรงที่คนไทยทานบะหมี่จะไม่เกิดเสียงดัง ถ้าเกิดเสียงจะถือว่าเสียมารยาท

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト