วันฉลองบรรลุนิติภาวะก็คือ วันสำคัญของการย่างก้าวเป็นผู้ใหญ่ของชาวญี่ปุ่น โดยจะจัดพิธีมอบประกาศินียบัตรและโอวาทแก่ผู้ที่อายุครบ 20 ปีในปีนั้นๆ ในตอนแรกนั้นวัฉลองบรรลุนิติภาวะจะนับเอาวันที่ 15 ของเดือนมกราคมเป็นวันฉลองบรรลุนิติภาวะของทุกปี แต่หลังจากปี 2000 ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นวันจันทร์ของที่ 2 ของเดือนมกราคมในทุกๆ ปีแทน และวันนี้ยังถือเป็นวันหยุดนักขัตยฤกษ์อีกด้วย คำว่าเซจิน (seijin) ในภาษาญี่ปุ่นนั้นหมายถึง ผู้ใหญ่ ซึ่งมีความหมายว่า เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト