สะพานสายรุ้ง เป็นสะพานแขวนที่ทอดข้ามอ่าวโตเกียวตอนเหนือ ที่เชื่อมต่อชิบะอุระกับโอไดบะไว้ด้วยกัน สร้างเสร็จสมบรูณ์และเปิดให้บริการในวันที่ 26 สิงหาคม ปี 1993 บนสะพานจะมีทางเดินเท้า 2 ฝั่งคือฝั่งเหนือและฝั่งใต้ โดยฝั่งเหนือจะมองเห็นโตเกียวทาวเวอร์และฝั่งใต้จะมองเห็นอ่าวโตเกียว ในที่อากาศดีมากๆ จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วย เสาสูงที่รองรับสะพานทาด้วยสีขาว เพื่อให้กลมกลืนกับท้องฟ้าเหนือโตเกียวตอนกลางที่มองเห็นจากโอไดบะ บนเส้นลวดขึงสะพานจะติดหลอดไฟไว้ ซึ่งจะเปลี่ยนสีระหว่างสีแดง ขาว และเขียวในทุกคืน โดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บไว้ในเวลากลางวัน จึงเรียกว่าสะพานสายรุ้ง

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト