ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกาย ชินโต แนวคิดหลักของนิกาย ชินโต คือ ความบริสุทธิ์ ซึ่งผู้ที่นับถือนิกายชินโตจะต้องมีีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ โดยต้องมีความประพฤติดีและคิดดี ดังนั้นชาวญี่ปุ่นจึงมีพิธีชำระล้างตัวเองออกจากความไม่บริสุทธิ์ ความเสื่อม โดยเรียกพิธีนี้ว่า Oharai ใช้ปัดเป่าผีปีศาจ และสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้าน สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ 1. ใช้น้ำล้างสิ่งอัปมงคล 2. ตัดกระดาษขาวเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วโปรย และสุดท้ายคือ การไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่ทำตัวชั่วร้าย หรือคนที่ถือว่าเป็นคนอัปมงคล นอกจากสามารถจะปัดเป่าความชั่วร้ายได้ด้วยตัวเองแล้ว ยังให้นักบวชในนิกายชินโต ช่วยปัดเป่าได้อีกด้วย

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト