ในเดือนกรกฎาคมนั้นนอกจากจะมีเทศกาลทานาบาตะแล้ว ช่วงวันที่ 20 ของเดือนนี้จะตรงกับวันปิดภาคเรียนเทอมแรก เด็กประถมจะมีวันหยุดประมาณ 40 วันและในช่วงปิดภาคเรียนนี้อาจารย์จะให้การบ้านกลับไปทำ หรือพวกเด็กๆ จะมีกิจกรรมนอกสถานที่เช่น การออกค่ายพักแรม ทัศนาจรกับเพื่อนหรือครอบครัว ส่วนเด็กมัธยมจะเป็นการเรียนแบบเร่งรัด นักเรียนส่วนใหญ่ต่างพากันเรียนพิเศษตามโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ เพื่อสอบเข้ามัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト