ในสมัยโบราณประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ต้นปีแรก (เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และครึ่งปีหลัง (เดือนกรกฏาคมถึงเดือนธันวาคม) โดยประเพณีการให้ของขวัญแก่ผู้มีพระคุณนี้จะฉลองปีละ 2 ครั้ง ถ้าเป็นช่วงครึ่งปีแรกจะเรียกว่า "จูเก็น" ส่วนครึ่งปีหลังจะเรียกว่า "โอะเซโบะ" ของขวัญที่นิยมให้ในประเพณีได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อถึงเทศกาลนี้ทางร้านค้าและห้างสรรพสินค้าจะจัดเตรียมสินค้าพิเศษเพื่อจัดจำหน่ายในเทศกาลนี้โดยเฉพาะ โดยปกติมักนิยมให้ของตอบแทนเป็นราคาครึ่งหนึ่งของเงินหรือของที่ได้รับในงานศพ แต่ถ้าเป็นงานมงคล งานแต่งงาน ค่าตอบแทนหรือของขวัญต้องราคาเท่ากับของขวัญที่ได้รับ แต่ถ้าจะให้ของกับผู้อาวุโส ต้องให้สูงกว่าครึ่งหนึ่งของราคาของที่ได้รับ

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト