โรงเรียนและสถานศึกษาส่วนใหญ่เมื่อมีการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ก็จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับขั้น (ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย) จะได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีการจัดพิธี มอบประกาศนียบัตร ในหอประชุมใหญ่ของสถาบัน

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น ครูประจำชั้นจะประกาศชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทีละคน ให้ออกมารับประกาศนียบัตรบนเวที จากครูใหญ่พร้อมกับรับโอวาท โรงเรียนและมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ บางแห่ง จะเช่าหอประชุมภายนอกสถาบันในกรณีที่เป็นพิธีใหญ่ และมีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก จะให้ตัวแทนเป็นผู้รับมอบแทนเพื่อนร่วมชั้น หลังจากเสร็จพิธีแล้วจะมีงานเลี้ยงขอบคุณครูบาอาจารย์ ซึ่งเรียกว่า ชาองไค เป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนมา ในงานนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมด้วยได้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเหล่านี้ ก็จะเข้าสู่ช่วงปิดภาคฤดูใบไม้ผล

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト