ธงชาติญี่ปุ่น เป็นรูปวงกลมสีแดงใหญ่บนพื้นสีขาว เรียกกันว่า " ฮิโนะมารุ " แปลตามตัวอักษรหมายถึง " วงกลมพระอาทิตย์ " ธงพระอาทิตย์นี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17.

เพลงชาติของญี่ปุ่น "คิมิงะโยะ" หมายความถึง "รัชสมัยแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ" เนื้อเพลงเป็นบทกวีโบราณ แต่งขึ้นประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว ซึ่งไม่มีใครจำชื่อผู้ประพันธ์ได้ โดยเหตุที่เนื้อเพลงสั้นมาก จึงต้องร้องซ้ำสองครั้ง

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト