ระบอบการปกครอง :
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ประมุข :
สมเด็จพระจักรพรรดิ

สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2476 และเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2532 สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสามพระองค์ และทรงประทับ ณ พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว

สถาบันจักรพรรดิ หรือ" เทนโน " เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับกลไกการปกครองของญี่ปุ่น ตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ก่อตั้งเป็นประเทศขึ้นมา แต่ว่านอกจากในยุคโบราณแล้ว จักรพรรดิแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศโดยตรง ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ดำเนินงานบริหารประเทศคือ ขุนนางและบุคุฟุ ( Bakufu : รัฐบาลทหารที่จัดตั้งโดยชนชั้นนักรบ )

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของญี่ปุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 นั้น ได้ให้อำนาจอธิปไตยแก่ปวงชน และให้ " สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติ " สมเด็จพระจักรพรรดิไม่ทรงมีอำนาจในรัฐบาล ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามที่รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรีกำหนด และทรงถูกจำกัดให้ประกอบพระราชกรณียกิจ เฉพาะที่เกี่ยวกับพระราชพิธีอย่างเป็นทางการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงได้รับการยกย่อง ในฐานะเป็นพระประมุขของประเทศ เพื่อจุดประสงค์ทางการฑูต

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト