วัดแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้านทานิกูมิ มีชื่อเรียกว่า "Shosoin (warehouse) of Mino" สาเหตุที่ได้รับการขนานนามแบบนี้ เนื่องจากเป็นที่เก็บรักษาและบูชาเครื่องใช้ตามราชประเพณี ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสมบัติที่สำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ ตัวอาคารหลักของวัดแห่งนี้ จะเป็นเจดีย์สามชั้นซึ่งมีประตูที่สวยงามมาก ทางเดินปูลาดด้วยหินยามย่างเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและผลัดใบลงมา ทางเดินแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยใบไม้สีแดงเหมือนพรมชั้นดีที่ธรรมชาติบรรจง สร้างให้มา เริ่มจินตนาการเห็นภาพความงามแล้ว

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト