โรนิน คือชื่อเรียกของซามูไรที่ไม่มีเจ้านายหรือสังกัด โรนินเริ่มมีตั้งแต่สมัยเอโดะที่มีการปกครองระบบขุนนาง สาเหตุที่ซามูไรต้องกลายเป็นโรนินก็เพราะว่าขาดเจ้านาย หรือเจ้านายของตนสูญเสียอำนาจ ในช่วงสมัยเอโดะนั้น เรื่องการแบ่งชนชั้นและการเปลี่ยนอาชีพเป็รเื่องสำคัญ จึงไม่สามารถทำอะไรได้สะดวก เหล่าซามูไรที่ขาดเจ้านายไป จึงไม่สามารถเปลี่ยนเจ้านายหรือเปลี่ยนอาชีพได้ ที่โรนินจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของซามูไรในยุคสมัยนั้นก็เพราะว่า เมื่อซามูไรขาดเจ้านายก็จะไม่ฐานะและอำนาจเหมือนกับซามูไรที่มีเจ้านาย และตกเป็นเป้าให้ผู้คนดูหมิ่น โรนินที่มีชืื่อเสียงของญี่ปุ่นก็คือ มิยาโมโตะ มูซาชิ และ กลุ่มโรนินทั้ง 47 คนของโอกะ

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト