ฟุโดเมียวโอ หรือชื่อใน ภาษาสันสกฤต ว่า อาจลนาถวิทยราช, อาจล นาถ, อารยาจลนาถ เป็นวิทยราชาองค์หนึ่งของศาสนาพุทธนิกายชินงอนในประเทศญี่ปุ่น หรือลัทธิพุทธตันตระวัชรยาน ฟุโดเมียวโอเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทำลายสิ่งลวงตาและปกป้องพุทธศาสนา ฟุโดเมียวโอ แสดงถึงการอยู่นิ่ง การไม่เคลื่อนที่ ในขณะที่เกิดอารมณ์โกรธ ช่วยเหลือเหล่ามนุษย์เป็นสัญลักษณ์ของการการควบคุมตนเอง ถือเป็นอวตารปางหนึ่งของพระไวโรจนะพุทธะ ฟุโดเมียวโอในภาพวาดหรือตามรูปปั้น มีลักษณะถือดาบวัชระในมือขวาใช้การปราบสิ่งชั่วร้าย และถือเชือกในมือซ้ายใช้ในการจับมัดสิ่งชั่วร้าย ด้านหลังล้อมรอบด้วยเปลวไฟ และมักปรากฏในท่ายืนหรือนั่งบนหินแสดงถึงการไม่เคลื่อนไหว ทรงผมจะ มัดเปียอยู่เจ็ดปมและปลายผมวาง บนไหล่ซ้าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้า เขี้ยวสองข้าง ด้านหนึ่งชี้ลงแสดงถึงการปฏิบัติตัวบนโลก และข้างหนึ่งชี้ขึ้นแสดงถึงการค้นหาความจริง